V? SPARX*

Sparx* là m?t c?ng ty chuyên v? di?n xu?t 3D, cho films, các ch??ng trình TV và games cinematics.

CHúNG T?I T?O RA NH?NG S?N PH?M TUY?T V?I

NH?NG B? PHIM BOM T?N, TV Và AAA GAMES

Sparx* là ??i tác c?a các c?ng ty hàng ??u trong các ngành c?ng nghi?p gi?i trí và c?ng ngh?, nh?: Disney, Exodus, France3, Industrial Light and Magic, Lucasfilm Animation, Nelvana, Square Enix, TF1, Warner Bros.

???c sáng l?p vào n?m 1995, Sparx* tr? nên n?i ti?ng nh? nh?ng hi?u ?ng tr?c quan ch?t l??ng cao, nhanh chóng xay d?ng ???c m?t danh sách v?i h?n 1.000 qu?ng cáo truy?n hình truy?n trên toàn c?u. Sparx n?i ti?ng nh?t v? vi?c ??ng s?n xu?t Rolie Polie Olie v?i Nelvana và Disney Channel và s?n xu?t toàn b? phim Igor. V?i s? ra m?t c?a Igor, Sparx ?? tr? thành c?ng ty duy nh?t t?i Vi?t Nam phát hành m?t b? phim 3D ??c s?c Hollywood. Igor là thành qu? c?a s? ph?i c?a m?t ??i ng? g?m 250 h?a s? sáng t?o nên 1.437 c?nh cùng 70 phim tr??ng và 125 nhan v?t.

N?m 2011, Virtuos mua l?i Sparx*. Virtuos là m?t trong nh?ng c?ng ty s?n xu?t các s?n ph?m gi?i trí k? thu?t s? l?n nh?t th? gi?i v?i nh?ng chuyên gia v? c? hai l?nh v?c movies và games. Ngày nay, Sparx ???c bi?t ??n nh? m?t studio chuyên v?  c?a movies Virtuos, v?i nhi?u ngu?n tài nguyên s?n xu?t ? Sài Gòn, Th??ng H?i, và các trung tam phát tri?n t?i Chengdu, các v?n phòng ??t t?i Pa-ri, Vancouver và Tokyo.

L?CH S? HìNH THàNH SPARX*

NH?NG S? KI?N N?I B?T