SPARX* THAM GIA S?N XU?T REBELS MùA 2, 3 Và 4

NHìN L?I M?T N?M 2016 TH?T TUY?T V?I

2016 ?ánh d?u m?t k? l?c m?i v? s? l??ng game PC và console mà Virtuos h?p tác phát hành.

TIN M?I NH?T

Sparx*

m?t thành viên c?a T?p ?oàn Virtuos

Sparx* là m?t c?ng ty chuyên v? di?n xu?t 3D cho các ch??ng trình TV, phim ?nh và games cinematics, n?i b?t là d? án b? phim Igor n?m 2008. Sparx* chuyên sáng t?o các hi?u ?ng tr?c quan kích thích trí t??ng t??ng c?a con ng??i.

N?m 2011, Sparx* ?? ???c mua l?i b?i Virtuos-m?t trong nh?ng c?ng ty hàng ??u v? cung c?p các d?ch v? s?n xu?t gi?i trí k? thu?t s?, là ??i tác than c?n c?a h?n 15 trong s? 20 nhà phát hành hàng ??u th? gi?i trong các ngành c?ng nghi?p phim ?nh và  games.

CHúNG T?I Là SPARX* - M?T THàNH VIêN C?A T?P ?OàN VIRTUOS

1300

People

11

Offices

137

clients

997

projects

12

years

GIA NH?P SPARX*

Sparx * là s? l?a ch?n s? m?t cho các tài n?ng trong ngành c?ng nghi?p gi?i trí k? thu?t s? t?i Vi?t Nam, mang ??n cho b?n c? h?i ti?p c?n và làm vi?c v?i nh?ng d? án games và ?i?n ?nh l?n nh?t th? gi?i

H? tin chúng t?i

B?N ?? S?N SàNG CùNG CHúNG T?I T?O RA NH?NG S?N PH?M TUY?T V?I?